Ügyfélszolgálat: +36 20 779 1924 (munkanapokon 9:00 és 17:00 között) Elérhetőség Szállítás és fizetés GYIK
Fentisáv
Kizárólag eredeti termékek
100% hivatalos forrásból
Fentisáv
Akár ingyenes szállítás
Már 1 parfüm rendelésekor is
Fentisáv
Akár 40% kedvezmény
A bolti árhoz képest

Játékszabályzat - Facebook nyereményjáték

PARFÜMCENTER NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT - Leírás és részvételi feltételek

1. Általános rendelkezések
Parfümcenter  Nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője The New Nexpert Kft. (1153 Budapest, Pázmány Péter utca 29-39.) A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

2. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek
A szervező, a Parfümcenter Facebook oldalon (https://www.facebook.com/parfumcenter.hu/) nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt a felhasználók az The New Nexpert Kft. által közzétett játékra felhívó bejegyzés alatt hozzászólás formájában jelentkezhetnek a játékban való részvételre. A nyereményjáték a posztban leírt időtartam alatt folyik. A nyereményjáték végén a The New Nexpert Kft. véletlenszerűen kisorsol a hozzászólók közül 1 db nyertest. (Nyeremény a posztban.)
Részvételi feltételek: A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

3. Kizárások
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a The New Nexpert Kft. és a Hd Agency Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a The New Nexpert Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b)pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Parfümcenter Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Parfümcenter Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást. A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

4. A játék időtartama
Az adott Nyereményjátékról szóló facebook posztban található.

5. A nyertes kiválasztása
A nyereményjáték végén a The New Nexpert Kft. véletlenszerűen kisorsolja a nyertest a hozzászólók közül. Az eredményhirdetést követően a nyertesnek jelentkeznie kell üzenetben, az ezt követő 3 munkanapon belül. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik a nyertes, helyette új nyertes kerül kiválasztásra.

6. A nyeremények átvételének feltételei
A megnyert nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyertes a Facebookon keresztül kell felvegye a kapcsolatot a Parfümcenter Facebook oldallal. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
A jelen promócióban résztvevő játékost a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

8. Adatkezelés
A játék adatfeldolgozója a Lebonyolítója, a The New Nexpert Kft. A Promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette. Ezzel egyidejűleg kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, egyéb, a Szervező által szervezett nyereményjáték során újból felhasználhassa a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényrendelkezéseknek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a teljes nevének, e-mail címének, esetlegesen telefonszámának Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása. A játékosok által a Parfümcenter Facebook oldalán megosztott tartalmat  The New Nexpert Kft. marketing célokra felhasználhatja. A játékosok személyes adatait a Szervező illetve a Lebonyolító további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli. A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. Az adatkezelés időtartama a pályázat leadásával kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai –ideértve az adatfeldolgozó The New Nexpert Kft.-t – férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a Parfümcenter Facebook oldalán kérhető.

9. Felelősség kizárása
A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőktől/Szervező Megbízottjától nem követelheti. A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért. A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

 The New Nexpert Kft. Szervező Budapest, 2022.